BETA
Innehåll

InnehållsförteckningOm sidan

HeligaKoranen.se är sidan som kommer att innehålla översättningen av den heliga Koranen. Ett flöde kommer att hållas inshaAllah, genom att uppdatera sidan då och då med delar av det genomförda arbetet. BETA-markeringen högst uppe till vänster på sidan indikerar just detta; att sidan är under utveckling och att nytt textmaterial samt ny funktionalitet för hemsidan kommer att läggas till allteftersom.

En unik skrift

Vem som än har minsta möjliga kännedom om språk, och i synnerhet om det arabiska språket, finner den heliga Koranens språkliga formulering slående unik. I piken av sin enkelhet är den oerhörd elegant och precis. Dess speciella melodiska yttring tillsammans med det djupa innebörd, som varje begrepp i sig samt kombinationen av begrepp innefattar, är enastående. Denna magnifika skrift vittnar ur alla aspekter om sitt gudomliga ursprung och enheten och enhetligheten av Gud, världarnas Herre och dess nedsändare.

Översättning & tafsir (kommentartolkning)

Oavsett hur bra en översättning är, blir det aldrig samma sak som originalet. Detta beror delvis på naturliga olikheter i språken så som uppbyggnad och inbäddade innebörd. Det faktumet gäller i ännu större grad i fråga om den heliga Koranen. Således vill vi betona att en översättning av den heliga Koranen är endast en översättning som försöker omsätta innehållet i största möjliga mån. Med andra ord, hur bra en översättning av den heliga Koranen än må vara, är det inte samma sak som den heliga Koranen och även långt ifrån att återspegla den helt. Därför är tafsir (kommentartolkning) av den heliga Koranen, ett ämne som följt den heliga Koranen genom tiderna. Tafsir är en sammanställning av olika aspekter som Koraniska verser kan innebära och stödjer sig på historia, sammanhang av nedsändelse, återberättelser från Profeten(S) och Ahl al-Bait(A) som förklarat delar ur innebörden m.m.

Översättningsarbetet – en process med flera fokusområden

Projektet översättning av den heliga Koranen avser att komma närmare Koranens essens. Detta försök har gjorts i två avseenden – själva översättningen och tafsir vid sidan om. I praktiken har det inneburit att försöka hålla översättningen så nära original som möjligt, både till innebörd och till form. Samtidigt har tydliggörande förklaring och allt som kan vara avgörande för att få en helhet och förstå innebörden, hållits i den tafsir som medföljer varje surah. Koranens verser summeras inte i enbart en enda yttre innebörd, utan den yttre innebörden utgör endast ett skikt av många outforskade dimensioner. Således har tanken varit att översättningen inte ska förmedla en innebörd som är uteslutande och inte lämnar utrymme att upptäcka mer. För att undvika detta och spegla denna verklighet, har det lagts stor tonvikt på begreppsnivå likväl som innebördsmässigt. Således, för en så nära översättning som möjligt, har försöket varit att med innebörden i fokus, även få med den språkliga formen så mycket som möjligt. För att ha minsta möjliga tolkning med i själva översättningen, har varje begreppsmotsvarighet noga övervägts utifrån dess grundinnebörd och funktion i språket. För att uppnå de förelagda målen har översättningen även skett med hjälp av flertalet översättningar på flera språk samt framstående tafsir-böcker från stora lärda. Tafsiren grundar sig huvudsakligen på tafsir al-Mizan av allama Tabatabai(RA), tafsir Nemoone av ayatullah Makarim Shirazi(HA) och tafsir Noor av hojjatolislam Qaraati(HA).
Det nämnda är endast en summerad sammanfattning av en del aspekter kring arbetet.

Vi tackar alla syskon som stöttar oss med sina duaa och ber Gud om tawfiq inshaAllah! Må Gud skänka oss alla ögon som ser och öron som lyssnar, förstånd som tänker och hjärtan som förstår samt vägleda och välsigna oss alla till Sig i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A), i ord och handling, i uppriktig förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och allt mer snara ankomst inshaAllah! Inkludera i era böner alla som önskar få vägledningens ljus att lysa i deras hjärtan


Användarguide för hemsidan

Toppmeyn

Alla inställningar som görs med hjälp av knapparna i toppmenyn sparas i webbläsaren så du bibehåller samma konfigurering även nästa gång du besöker sidan.

Koranlogon

Klicka på den så kommer du till innehållsförteckningen.

Surah-namn

Meny med snabbnavigering till andra översatta suror.

Mediaspelare

Spela/pausa Koranrecitationen av vald surah.

Utseende

Välj dag, sepia eller natt. Natt är skonsammare för ögonen att läsa om det är mörkt.

Dölj/visa tafsir

Döljer/visar all tafsir för verserna. Du kan fortfarande visa tafsir för enskild vers med hjälp av info-knappen under versnumret.

Dölj/visa svensk översättning

Döljer/visar svensk översättning för verserna. Du kan fortfarande visa svensk översättning för enskild vers med hjälp av info-knappen under versnumret.

A - Dölj/visa transliteration

Döljer/visar transliteration för verserna. Du kan fortfarande visa transliteration för enskild vers med hjälp av info-knappen under versnumret.

ع - Dölj/visa arabisk text

Döljer/visar arabisk text för verserna. Du kan fortfarande visa arabisk text för enskild vers med hjälp av info-knappen under versnumret.

Sök

Ange valfritt svenskt sökord för att söka i översättning och tafsir. Sökning av arabiska ord, temasökning m.m. är under utveckling och kommer att lanseras längre fram.

Surah-innehåll

Till vänster om varje vers finns en liten ruta med kapitel- och versnummer. Under versnumret finns tre ikoner som har olika funktioner relaterade till just den valda versen.

Visningsalternativ

Under Info-ikonen går det att visa/dölja arabisk text, svensk översättning, transliteration och tolkningskommentar för den valda versen.

Dela vers

Med delningsikonen kan versen delas på ett urval av sociala medier.

Kopiera vers

Med hjälp av kopieraikonen kan du kopiera versen (med eller utan arabisk text), tolkningskommentaren eller vers och tolkningskommentar, formaterat och färdigt med källhänvisning. Det är förenklar vid diskussioner, artiklar, blogginlägg och annat när man behöver referera till en viss vers. Istället för att manuellt markera versen, kopiera den och skriva in versnummer osv så görs det automatiskt med hjälp av kopieraikonen. Allt som behöver göras är att kopiera och klistra in!

Transliteration - gråa bokstäver

Gråmarkerade bokstäver i transliterationen indikerar att de inte ska uttalas vanligtvis enligt Koranrecitationens regler och riktlinjer. Exempelvis den sista bokstaven är alltid gråmarkerad då den inte ska uttalas såvida man inte kopplar ihop versen med nästkommande vers direkt utan avbrott eller paus.

Innehållsförteckning - gråa suror

Gråmarkerade suror i innehållsförteckningen är suror som ännu inte är klara för publicering. De är klickbara men endast arabiskan och transliterationen är tillgänglig att läsa.